8fit, Một Ứng Dụng Sức Khỏe Và Tập Luyện Cung Cấp Chương Trình Tập Luyện Và Thực Đơn Phù Hợp, Nhận Được 7 Triệu Đô La Mỹ Từ Serie A - AKC Fitness